Yadegariprint@yahoo.com 026-33123
مشخصات یک عکس خوب برای چاپ

براى اینکه به شاگردان فرصت ارزیابى از دانش خود را بدهید و توانایى آنان را در تفهیم و استنباط اطلاعات دیدارى زیادتر کنید، مى‌توانید از تصاویر آموزشى ازطرف مختلف به شرح زیر بهره‌بردارى نمایید:
۱. عکس‌ها را روى میز و یا محل مناسب دیگرى قراردهید. به هریک از عکس‌ها شماره‌اى را بدهید که مشابه شماره‌هاى مندرج در برگ ارزشیابى باشد. شما مى‌توانید درمورد هریک از عکس‌ها یک یا دو سؤال را مطرح کنید. وقتى که شاگردان به سؤالات پاسخ دادند از آنها بخواهید تا به مرور عکس‌ها از نزدیک، پاسخ خود را بررسى نمایند.
۲. به اندازه کافى عکس‌هاى کاغذى تهیه کنید، به‌طورى که به هر شاگردى یکى از آنها تعلق گیرد. به هریک از عکس‌ها شماره‌اى بدهید، سپس از شاگردان بخواهید که براى هریک از عکس‌ها یک‌سرى سؤال تهیه کنند. به‌این ترتیب شاگردان مى‌توانند عکس‌ها را با یکدیگر عوض کنند، به‌طورى که در خاتمه همه شاگردان به همه سؤالات پاسخ گویند.
کمیتهٔ ارزشیابى مى‌تواند سؤالات را بررسى کرده و پاسخ‌ها را مورد ارزیابى قرار دهند.
۳. بسته‌هایى از عکس‌ها را که نشان‌دهندهٔ فرایندهاى فنى و دیگر موضوعات باشند به‌طور اتفاقى به‌گروه‌هاى مختلف آموزشى بدهید تا آنها را به‌ ترتیبِ درست و منطقى مرتب کنند.
۴. مجموعه‌اى از عکس‌ها ترتیب ‌داده و در جوار هر عکس سؤالاتى را که با ورقهٔ دیگرى پوشیده باشد قراردهید و از شاگردان بخواهید تا هرکدام به یک عکس و سؤالات مربوط به آن مراجعه کرده و پاسخ سؤالات را در پاسخ‌نامه خود درج نمایند.
خصوصیات عکس خوب
۱. روشن، واضح و ‘نت’ باشد؛ به‌عبارت دیگر عکس ‘تار’ نباشد.
۲. کلیه عوامل تشکیل‌دهنده آن ازقبیل رنگ و نور، معرف یک فکر و ایدهٔ خاص باشد.
۳. در آنها تقلب حقیقت ‌نشده و حقه‌هاى عکاسى بکار نرفته باشد.
۴. در استفاده از رنگ بیشتر به واقعیت توجه شده باشد تا جنبهٔ زیبایی.
۵. داراى زیرنویس مناسب باشد.
۶. به‌سادگى قابل استفاده بوده و تعبیر و تفسیر آن وقت معلم را نگیرد.

نوشتن دیدگاه

عضویت در گروه تلگرام راهنمای طراحی
X