Yadegariprint@yahoo.com 026-33123
Tag: خصوصیات خوب عکس

براى اینکه به شاگردان فرصت ارزیابى از دانش خود را بدهید و توانایى آنان را در تفهیم و استنباط اطلاعات دیدارى زیادتر کنید، مى‌توانید از تصاویر آموزشى ازطرف مختلف به شرح زیر بهره‌بردارى نمایید: ۱. عکس‌ها را روى میز و یا محل مناسب دیگرى قراردهید. به هریک از عکس‌ها شماره‌اى را بدهید که مشابه شماره‌هاى

عضویت در گروه تلگرام راهنمای طراحی
X